OBchodní podmínky

Obchodní společnost:
MRK HOLDING s.r.o.
sídlo: Baška 503, 739 01 Baška
DIČ: CZ28642376
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2802504461/2010 (měna CZK)
číslo účtu: 2902728390/2010 (měna EUR)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 36365

vydává v rámci své podnikatelské činnosti následující obchodní
podmínky umístěné na internetové adrese www.mrkey.fun, kterými se budou

řídit níže blíže vymezené smluvní vztahy.

I.
Úvodní ustanovení a vymezené základních pojmů

 1. Obchodní společnost MRK HOLDING s.r.o. se v rámci své obchodní
  činnosti zabývá pronájmem karavanů, čtyřkolek a jiného campingového
  vybavení a příslušenství. Zároveň v rámci franchisové spolupráce jako
  provozovatel webových stránek www.mrkey.fun, umožňuje za úplatu jako
  franchisor nabídnout své webové stránky jako reklamní prostor svým
  franchisantům, aby tito své movité věci stejného či obdobného charakteru
  jako jsou movité věci uvedené výše na webových
  stránkách www.mrkey.fun nabízeli třetím osobám, tj. svým potenciálním
  zákazníkům.
 2. Obchodní společnost MRK HOLDING s.r.o. vydává níže uvedené obchodní
  podmínky (dále jen „OP“), které upravují vzájemná práva a povinnosti
  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy
  (dále jen „Smlouva“) uzavírané přímo mezi MRK HOLDING s.r.o. (dále jen
  MRKEY“) a Zákazníkem (nájemcem) prostřednictvím elektronického
  formuláře na webové adrese www.mrkey.fun, a dále vzniklé v souvislosti
  nebo na základě Smlouvy mezi franchisantem jako skutečným vlastníkem
  movité věci a třetí osobou jako nájemcem prostřednictvím elektronického
  formuláře na webové adrese www.mrkey.fun.
 3. Zákazníkem ve smyslu OP se rozumí právnická osoba a fyzická osoba jako
  osoba povinná k dani či osoba nepovinná k dani, která uzavírá s MRKEY
  jako vlastníkem movité věci nájemní smlouvu za použití elektronického
  formuláře na adrese www.mrkey.fun.
 4. MRKEY ve smyslu OP se rozumí obchodní společnost MRK HOLDING
  s.r.o., se sídlem Baška 503, 739 01 Baška, identifikační číslo: 28642376,
  kontaktní telefon:  +420 733 324 555  nebo  +420 603 522 194, adresa pro
  doručování elektronické pošty: rezervace@mrkey.fun, která uzavírá jako
  pronajímatel Smlouvu se Zákazníkem, jejímž předmětem je movitá věc,
  kterou vlastní MRKEY.
 5. Franchisantem ve smyslu OP se rozumí fyzická osoba nebo právnická
  osoba, která na základě franchisové smlouvy s MRKEY jako franchisorem
  využívá webové stránky www.mrkey.fun za účelem inzerce movité věci ve
  své vlastnictví s cílem tyto pronajmout zákazníkovi franchisanta a která za
  pomoci elektronického formuláře uzavírá se svým zákazníkem Smlouvu. O
  skutečnosti, že jde o movitou věc ve vlastnictví franchisanta, a nikoliv
  MRKEY je zákazník upozorněn u předmětu pronájmu.
 6. Smlouvou dle OP se rozumí smlouva o nájmu, jejímž předmětem je
  dočasné užívání movité věci, zejména karavanů a jejich příslušenství,
  čtyřkolky či jiného campingového vybavení a jiných movitých věci blíže
  vymezené na stránkách www.mrkey.fun, ze strany Zákazníka či Zákazníka
  franchisanta a která je uzavírána prostřednictvím elektronického
  formuláře. Pronajímatelem je MRKEY nebo Franchisant, jehož kontaktní
  údaje ve smyslu ust. §1811 odst. 2 NOZ obdrží Zákazník emailem.
 7. Zákazníkem franchisanta dle OP se rozumí právnická osoba a fyzická
  osoba jako osoba povinná k dani či osoba nepovinná k dani, která uzavírá
  s Franchisantem jako vlastníkem movité věci nájemní smlouvu za použití
  elektronického formuláře na adrese www.mrkey.fun.
 8. Movitou věcí dle OP, pokud v dalším textu není uvedeno, že jde o movitou
  věc ve vlastnictví franchisanta, se vždy rozumí movitá věc, která se nachází
  ve vlastnictví MRKEY.
 9. Movitá věc franchisanta dle OP rozumí jakákoliv movitá věc v sekci na
  stránkách www.mrkey.fun, u níž je poznámka, že jde o movitou věc ve
  vlastnictví franchisanta, který v rámci franchisové smlouvy tuto nabízí na
  webových stránkách MRKEY a využívá tak placenou reklamu MRKEY jako
  franchisora k pronájmu nabízeného zboží spojného s campingem.
 10. Elektronickým formulářem dle OP se rozumí formulář v elektronické
  podobě, pomocí kterého Zákazník či Zákazník franchisanta objedná
  pronájem karavanu a jiných movitých věcí u pronajímatele a který je
  uveřejněn na webové stránce www.mrkey.fun.
 11. NOZ dle OP se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
  znění.
 12. Nájemné dle OP se rozumí částka, která je uvedena u jednotlivého
  předmětu nájmu na webové stránce www.mrkey.fun.
 13. Spotřebitelem dle OP se rozumí každá osoba ve smyslu ust. § 419 NOZ,
  která jako Zákazník či jako Zákazník franchisanta mimo rámec své
  podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
  povolání uzavírá smlouvu s pronajímatelem nebo s ním jinak jedná.
 14. Tyto OP se vztahují výlučně na Smlouvy uzavírané za použití
  elektronického formuláře. Na smlouvy uzavírané jiným způsobem mezi
  MRKEY a Zákazníkem či mezi franchisantem jako pronajímatelem a
  Zákazníkem frachisanta jako nájemcem se tyto obchodní podmínky
  nevztahují a budou se řídit samostatnou smlouvou uzavřenou mezi
  smluvními stranami.

II.
Vznik smluvního vztahu a jeho obsah

  • Odesláním vyplněného Elektronického formuláře Zákazník či
   Zákazník franchisanta uzavírá buď s MRKEY nebo s Franchisantem
   Smlouvu
   , jejímž předmětem je pronájem movité věci/movité věci
   franchisanta, včetně ujednání o době nájmu, Nájemném, souhlasu
   Zákazníka či Zákazníka franchisanta s OP, které blíže rozvádí výši kauce,
   platební podmínky, stornopoplatky, náhradu škody. Přesný popis
   pronajímané movité věci vč. výše Nájemného a co je v něm vše
   zohledněno, je na adrese www.mrkey.fun.
  • Zákazník či Zákazník franchisanta je povinen uvést pravdivé údaje o své
   totožnosti. Dále je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a
   upravovat zapsané údaje až do odeslání Elektronického formuláře. Poté co
   Zákazník či Zákazník franchisanta odešle vyplněný Elektronický formulář
   pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, stává se jeho objednávka závaznou.
   Dále již není možné údaje v Elektronickém formuláři měnit.
  • Po odeslání závazné objednávky bude na email uvedený Zákazníkem či
   Zákazníkem franchisanta zasláno potvrzení objednávky, což slouží jako
   potvrzení o tom, že pronajímatel objednávku učiněnou prostřednictví
   Elektronického formuláře obdržel a zároveň tuto akceptoval.
  • Nájemné a kauce: Denní sazba nájemného je uvedena včetně DPH.  Při
   předání předmětu nájmu se hradí ze strany Zákazníka či Zákazníka
   franchisanta vratná kauce, a to v případě karavanu ve výši 15.000,- Kč či
   čtyřkolky ve výši 10.000,- Kč. Tato se neúročí a pokud nebude použita
   pronajímatelem, tak se vrací Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta po
   vrácení předmětu pronájmu. Kauce slouží k případným úhradám vzniklých
   škod způsobených Zákazníkem či Zákazníkem franchisanta v průběhu
   užívání (např. poškození, znečištění, vandalismus, spoluúčast při pojištění
   apod.) a dále ke krytí nároků spojených s prodlením s vrácením předmětu
   nájmu.
  • Předání a vrácení: O předání a vrácení předmětu nájmu bude sepsán
   protokol, kde bude uveden stav předmětu nájmu v době předání a
   vrácení. Převzetím předmětu Zákazníkem či Zákazníkem franchisanta
   tento potvrzuje, že předmět nájmu převzal se všemi doklady nutnými
   k užívání, že převzal předmět nájmu zcela bez vad, čistý, nepoškozený,
   včetně všech klíčů a že veškeré smluvní příslušenství převzal. Zároveň
   Zákazník či Zákazník franchisanta podpisem protokolu stvrzuje, že
   pronajímatelem byl poučen, jak má správně předmět nájmu užívat a
   tomuto porozuměl.
  • Platební podmínky: Nájemné se hradí na základě vystavené zálohové
   faktury. V případě, že doba mezi uzavřením Smlouvy a předáním
   předmětu nájmu je kratší jak 30 dnů, platí se záloha 100% ihned po
   uzavření Smlouvy, a to na základě vystavené zálohové faktury. U karavanů
   a jiných movitých věcí se platí vždy záloha 50% ihned po uzavření Smlouvy.
   Splatnost zálohové faktury je 5 dnů ode dne vystavení. Smluvní strany se
   mohou platební podmínky ujednat odlišně. V případě bezhotovostní
   platby je závazek Zákazníka či Zákazníka franchisanta uhradit Nájemné
   splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele. Po
   uhrazení Nájemného vystaví pronajímatel daňový doklad, v němž zohlední
   přijaté zálohy. V této souvislosti Zákazník či Zákazník franchisanta výslovně
   prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním zálohových faktur a
   daňových dokladů v elektronické podobě (postačuje forma prostého
   emailu).
  • Zákazník či Zákazník franchisanta tímto výslovně žádá, aby MRKEY či
   Franchisant začal s plněním uzavřené Smlouvy ihned po jejím
   uzavření
   , když uzavřením Smlouvy si zjišťuje Zákazník či Zákazník
   franchisanta rezervaci poskytované služby spočívající v tom, že
   pronajímatel nebude objednaný předmět pronájmu nabízet dalším
   osobám a že jej bude mít k dispozici pro Zákazníka či Zákazníka
   franchisanta. Z tohoto důvodu jde o Smlouvu uzavřenou ve smyslu ust. §
   1837 písm. a), potažmo písm. j) NOZ, která vylučuje právo Spotřebitele
   odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez
   uvedení důvodu.
  • Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta se mimo ujednání dle
   předchozího odstavce dává právo odstoupit od Smlouvy
    z jakéhokoliv
   důvodu či bez uvedení důvodu s tím, že v případ takového odstoupení se
   zavazuje Zákazník či Zákazník franchisanta zaplatit pronajímateli odstupné
   ve výši:

   • 30% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde v délce delší
    jak 45 dnů před termínem předání předmětu nájmu;
   • 50% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde v době mezi
    45 až 15 dnem před termínem předání předmětu nájmu;
   • 80% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde v době mezi
    14 až 5 dnem před termínem předání předmětu nájmu a
   • 100% ceny Nájemného, pokud k odstoupení dojde ve lhůtě kratší než 5
    dnů před předáním předmětu nájmu. (dále též „stornopoplatky“)

Stornopoplatky se uplatí i pro případ, že od uzavření Smlouvy do předání
předmětu nájmu není možné s ohledem na kratší dobu použít některou z variant
uvedenou výše. Pak se uplatní zbývající varianty.
Zákazník či Zákazník franchisanta si může pro případy stornopoplatků,
mechanického poškození předmětu nájmu, spoluúčasti z pojištění, či újmy
vzniklé pronajímateli, pokud kvůli škodě nemůže dále pronajmout předmět
nájmu, sjednat pojištění VAN SAFE, jehož podrobné podmínky Zákazník či
Zákazník franchisanta najde na webové
stránce https://www.vansafe.cz/produkty.

V jiných než shora uvedených případech Zákazník či Zákazník franchisanta právo
odstoupit od Smlouvy nemá, a to vyjma případů podstatného porušení
povinností pronajímatele. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy
musí Zákazník či Zákazník franchisanta o svém odstoupení od Smlouvy
informovat pronajímatele, a to formou jednostranného právního jednání (např.
dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy,
který je přílohou těchto podmínek. Není to však jeho povinností.

  • Pojištění a předávané doklady: Předmět nájmu je ze strany
   pronajímatele pojištěn, a to havarijně se spoluúčastí 10%, minimálně
   10.000,- Kč, pokud je předmětem nájmu karavan, obytné či jiné vozidlo.
   Součástí předávaných dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění a zelená
   karta. Zákazník podpisem protokolu potvrzuje, že je způsobilou osobou,
   která bude řídit předmět nájmu a bere za něj od tohoto okamžiku
   veškerou odpovědnost za případnou škodu, včetně případné spoluúčasti.
  • Prodlení s vrácením předmětu nájmu: Pokud bude předmět pronájmu
   vrácen po uplynutí doby nájmu dle Smlouvy, včetně času uvedeného v
   Smlouvě, zvyšuje se částka (Nájemné) za každý takový započatý den o
   100% denní sazby Nájemného. Náhrada škody tím není dotčena. To
   neplatí v případě, že předmět nájmu měl technickou závadu či došlo
   k poškození předmětu pronájmu bez zavinění Zákazníka či Zákazníka
   franchisanta.

Povinnosti Zákazníka či Zákazníka franchisanta:

 • Zákazník či Zákazník franchisanta nesmí předmět nájmu dát do užívání
  třetí osobě.
 • Zákazník či Zákazník franchisanta může s předmětem nájmu vycestovat
  pouze v rámci Evropy.
 • Zákazník či Zákazník franchisanta hradí dálniční poplatky (dálniční známky
  či mýtné) mimo ČR na vlastní náklady.
 • Zákazník či Zákazník franchisanta se zavazuje dodržovat zejména pravidla
  silničního provozu a jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů a bere
  na vědomí, pokud v důsledku protiprávního jednání či nečinnosti
  Zákazníka či Zákazníka franchisanta bude uložena pronajímateli jako
  provozovateli vozidla jakákoliv pokuta, uhradí tuto Zákazník či Zákazník
  franchisanta pronajímateli bez zbytečného odkladu po doručení výzvy
  pronajímatele.
 • Použití předmětu nájmu k obchodním či reklamním účelům či přepravě
  nákladu je možné použít pouze na základě výslovného písemného svolení
  pronajímatele. Stejně tak se zakazuje používat předmět nájmu pro závodní
  či soutěžní činnost nebo pro testování.
 • Veškeré opravy nebo technické zhodnocení je možné provádět ze strany
  Zákazníka či Zákazníka franchisanta pouze s písemným souhlasem
  pronajímatele. Pokud bude nutné provést nezbytnou opravu předmětu
  nájmu, tak musí být tato provedena v autorizovaném servisu.
 • Při nehodě či výskytu škody je Zákazník či Zákazník franchisanta povinen
  neprodleně informovat pronajímatele a Policie ČR. Místo nehody a vznik
  škodní události je nutné zapsat do příslušného formuláře, a to včetně
  jmen spoluúčastníků či svědků včetně jejich adres (nepřenášet vinu na
  jinou třetí osobu, aniž by to neodpovídalo skutečnosti). Nutné vyprošťovací
  náklady nebo náklady na opravu budou vyúčtovány pronajímatelem
  Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta, a to mimo pojistné plnění od
  pojišťovny a mimo Nájemné. V každém případě je Zákazník či Zákazník
  franchisanta pro pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní
  zprávu o nehodě či škodě.
 • V případě prodlení Zákazníka či Zákazníka franchisanta s úhradou
  Nájemného je oprávněn pronajímatel odstoupit od smlouvy. Stejně tak je
  pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě jakéhokoliv
  podstatného porušení povinností ze strany Zákazníka či Zákazníka
  franchisanta.
 • Zákazník či Zákazník franchisanta je povinen pronajímateli vrátit předmět
  nájmu ve sjednanou dobu zcela čistý.
 • V předmětu nájmu může nájemce přepravovat či pobývat či jakkoliv se
  nacházet domácí zvířata.
 • Předmět nájmu se předává a vrací v termínu a čase po předchozí dohodě
  smluvních stran. Předmět nájmu si přebírá Zákazník či Zákazník
  franchisanta na adrese, kde se nachází předmět nájmu – viz stránky
  www.mrkey.fun. Na stejné místo je povinen Zákazník či Zákazník
  franchisanta pronajímateli předmět nájmu vrátit.
 • Škoda: Pokud způsobí Zákazník či Zákazník franchisanta na předmětu
  nájmu újmu (skutečná škoda a ušlý zisk) pronajímateli, která nebude kryta
  prostřednictvím sjednané kauce, vystaví pronajímatel Zákazníkovi či
  Zákazníkovi franchisanta fakturu znějící na částku z provedené opravy,
  případně na jinou vzniklou škodu. Zároveň se tímto pronajímatel a
  Zákazník či Zákazník franchisanta dohodli pro případ poškození karavanu,
  obytného vozidla, vozidla či čtyřkolky při dopravní nehodě na
  paušalizované škodě za náhradu za ztrátu prodejní ceny a za ušlý zisk
  spojený s vyřazením tohoto předmětu nájmu z možnosti dalšího
  pronájmu, a to ve výši 100.000,- Kč. Tímto nejsou dotčeny jiné nároky
  pronajímatele na náhradu škody v plné výši. V případě, že by pronajímatel
  musel vyzvednout předmět pronájmu v jiném místě, než je určen
  pronajímatelem na stránkách www.mrkey.fun a nešlo o technickou
  závadu, za níž neodpovídá Zákazník či Zákazník franchisanta, je oprávněn
  pronajímatel přeúčtovat všechny účelně vynaložené náklady Zákazníkovi či
  Zákazníkovi franchisanta, který tyto se zavazuje bez zbytečného odkladu
  uhradit.
 • Smluvní pokuta: Smluvní strany si spolu sjednávají následující nároky
  pronajímatele na smluvní pokutu:
 • Při nedodržení platebních podmínek dle Smlouvy Zákazníkem či
  Zákzníkem franchisnta je pronajímatel oprávněn účtovat jednorázovou
  sjednanou smluvní pokutu, která činí 10.000,- Kč.
 • V případě, že Zákazník či Zákazník franchisanta předá předmět nájmu
  znečištěný, má právo pronajímatel účtovat Zákazníkovi či Zákazníkovi
  franachisanta smluvní pokutu ve výši 1.000 - 3.000,- Kč a to podle úrovně
  znečištění.
 • V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti Zákazníka či Zákazníka
  franchisanta uvedené v těchto OP, vyjma případů pod písm. a) a b) tohoto
  odstavce, zakládá pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
  za každé porušení povinnosti.
 • Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné
  výši.
 • Náhradní předmět nájmu: V případě neočekávané události (nehody,
  velké poškození, ztráta předmětu nájmu) před termínem začátku předání
  Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta si pronajímatel vyhrazuje právo
  dodání náhradního předmětu nájmu o stejných parametrech, jako má
  předmět nájmu. V případě nedodržení těchto parametrů je Zákazník či
  Zákazník franchisanta oprávněn od Smlouvy odstoupit a pronajímatel je
  povinen Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta vrátit veškeré zaplacené
  finanční prostředky bez jakéhokoliv úroku či náhrady další škody.
 • Pokud v důsledku technické závady na předmětu nájmu, za níž odpovídá
  pronajímatel, nebude moci Zakazník či Zákazník franchisanta předmět
  nájmu užívat po celou sjednanou dobu nájmu, má Zákazník či Zákazník
  franchisanta nárok na alikvótní část Nájemného, a to odpovídající době
  nemožnosti předmět nájmu užívat. V těchto případech se neposkytuje
  náhradní předmět nájmu.
 • Pronajímatel upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení
  ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny)
  nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, tak pronajímatel není
  povinen Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta za takovou zjevně
  chybnou cenu předmět nájmu pronajmout, a to ani v případě, že došlo
  k automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany pronajímatele.
 • Smlouva, tvořená těmito OP a údaji, které Zákazník či Zákazník
  franchisanta uvedl v odeslaném Elektronickém formuláři, bude uložena
  v elektronické podobě u pronajímatele. Zákazník či Zákazník franchisanta
  bude mít přístup k obsahu Smlouvy po zadání přihlašovacích údajů
  zvolených při vyplňování Elektronického formuláře na webové stránce
  pronajímatele, kde budou přístupné údaje, které Zákazník či Zákazník
  franchisanta zadal do odeslaného Elektronického formuláře a dále tyto
  OP.

III.
Další informační povinnosti pro Zákazníka či Zákazníka franchisanta

  1. Tento článek upravuje zejména další informační povinnost, kterou na
   MRKEY či Franchisanta jako podnikatele klade NOZ, a to ve vztahu
   k Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta, který se nachází v postavení
   Spotřebitele, a to ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ. Toto
   ustanovení je bráno jako doplnění předcházejícího textu těchto OP, které
   obsahují povinnosti pronajímatele vyplývajících z výše uvedených
   ustanovení NOZ.
  2. Ve smyslu ust. § 1820 NOZ poučuje pronajímatel Zákazníka či Zákazníka
   franchisanta o možnosti mimosoudního podání stížnosti na postup
   pronajímatele. Pokud Zákazník či Zákazník franchisanta vystupuje
   v postavení Spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo
   na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem,
   který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je
   Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním řešení
   spotřebitelských sporů (včetně pravidel, jak postupovat) lze nalézt na
   internetových stránkách České obchodná inspekce (www.coi.cz). Tímto
   postupem není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým
   nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním
   povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní
   inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává
   příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně
   osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto
   orgány či úřady se Zákazník či Zákazník franchisanta může obrátit se svými
   stížnostmi či podněty.
  3. Ze strany pronajímatele jsou archivovány zejména objednávky, obchodní
   podmínky, ceníky, účetní a daňové doklady, včetně zálohových dokladů, a
   to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu
   5 let). Pronajímatel zašle či zpřístupní Zákazníkovi či Zákazníkovi
   franchisanta na jeho písemnou žádost příslušný dokument v elektronické
   podobě, pokud požadovaný dokument není dostupný v rámci příslušného
   Elektronického formuláře.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   • Zákazníkovi či Zákazníkovi franchisanta bude doručováno na adresu
    elektronické pošty uvedenou v jeho Elektronickém formuláři, pokud
    pronajímatel nezvolí doručování prostřednictvím provozovatele
    poštovních služeb. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím
    provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání,
    byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den
    po odeslání.
   • Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
    pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
   • Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
    stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
    neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
    jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a
    doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
   • Vzájemné spory smluvní strany budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to
    nebude možné, tak se smluvní strany mezi sebou dohodly na tom, že
    věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude
    obecný soud podle sídla pronajímatele.
   • Tyto OP jsou dostupné na webových stránkách www.mrkey.fun a nabývají
    účinnosti dne 19. 2. 2024.

V Bašce dne 19. 2. 2024

Příloha : Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení/název firmy:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Pronajímatel:
Název: ____________________________

Sídlo:
IČ:

Oznámení o odstoupení od nájemní smlouvy

Dne ______ jsem uzavřel s Vámi v postavení Pronajímatele nájemní smlouvu,
jejímž předmětem byl pronájem _____________, VIN: _________________.

V souladu s čl. II. obchodních podmínek využívám svého práva a od výše uvedené nájemní smlouvy odstupuji s tím, že jsem povinen ve prospěch Vašeho účtu poukázat částku ___________,- Kč jako odstupné. Tuto poukazuji na Váš účet
uvedený v obchodních podmínkách, tj. účet č.: ________/______ X započítávám oproti mnou již uhrazené záloze ve výši ______________,- Kč.

V ________ dne __________

_______________________
Jméno a příjmení nájemce
(podpis)