Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci
údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:


MRK HOLDING s.r.o.
IČ:                       286 423 76
se sídlem:                Baška č. p. 503, 739 01 Baška
(správce údajů)

(1) Účel zpracování:
Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního
vztahu v oblasti poskytování nájmů dopravního prostředku či jiných služeb včetně
souvisejících činností.

(2) Právní základ:

 • Souhlas subjektu údajů: pro účely užití či zveřejnění osobních údajů v rámci propagace
  společnosti
 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely zprostředkování a dodání zboží či služeb, jednání
  pojištění apod.
 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o
  archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č.
  563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Oprávněný zájem: za účely přímého marketingu

(3) Zpracovatelé osobních údajů:
Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím
poskytovatelům, především poskytovatelům sjednávaných služeb za účely uzavření smlouvy.
Jejich totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

(4) Další příjemci:
Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje
správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií,
marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude
subjektu údajů sdělena na vyžádání.

(5) Další třetí strany:
Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným
subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(6) Jiné účely zpracování:
Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely
v rámci oprávněného zájmu nebo souhlasu subjektu údajů.

(7) Doba uložení osobních údajů:
Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po
dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro
obchodní a marketingové účely.

(8) Automatizované zpracování osobních údajů:
Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování.

(9) Práva subjektu údajů:
Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům,
které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních
údajů.
Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce
údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho
týkají.
Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu
vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či
  historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů
v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které
se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo
předat tyto údaje jinému správci.
Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud
toto není nezbytné pro plnění smlouvy.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u
dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat.
Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

(10) Neposkytnutí osobních údajů:
Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní
smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

(11) Další ustanovení:
Pokud subjekt údajům neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo
neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou
jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.
Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány
z veřejně přístupných zdrojů.

Beru na vědomí: ____________________
Podpis nájemce (klienta)